Obchodní podmínky

1. Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.prodejvuz.cz je MULTIPROMO s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252245, IČ: 04699254 (dále jen „Provozovatel“).

2. ProdejVuz.cz (www.prodejvuz.cz ) je auto-inzertní server. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy.

Na inzertním serveru ProdejVuz.cz (www.prodejvuz.cz ) je zakázána inzerce: (Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.) • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků; • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, antiradarů, apod.; • dokladů a technických průkazů; • pohonných hmot; • výkupů; • půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení; • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl;

3. Veškeré služby ProdejVuz.cz (www.prodejvuz.cz ) jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby ProdejVuz.cz - například topování inzerátu pomocí sms, platební karty apod. Služba je zpoplatněna dle platného ceníku a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce ProdejVuz.cz (www.prodejvuz.cz ) nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám ProdejVuz.cz (www.prodejvuz.cz ).

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 2 (možnost navýšení, vice (www.prodejvuz.cz ).

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v sekce moje inzeráty.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí a ani nestává jiným účastníkem právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů (vice „Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů“).

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb ProdejVuz.cz ani za způsob jakým služby ProdejVuz.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb ProdejVuz.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb ProdejVuz.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb ProdejVuz.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby ProdejVuz.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které ProdejVuz.cz nabízí.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.prodejvuz.cz je MULTIPROMO s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252245, IČ: 04699254, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.prodejvuz.cz . Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.prodejvuz.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.prodejvuz.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.prodejvuz.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.prodejvuz.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 29. října 2016.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy MULTIPROMO s.r.o.

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. MULTIPROMO s.r.o. jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Cookies

Při návštěvě internetových stránek www.prodejvuz.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky MULTIPROMO s.r.o. obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá MULTIPROMO s.r.o. kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany informačních aktiv

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání internetových webových stránek www.prodejvuz.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje jsou předávány a zpracovávány třetími stranami pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

MULTIPROMO s.r.o. poskytuje osobní údaje o zákaznících státním orgánům a dalším subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a České televizi a Českému rozhlasu na základě Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb.

MULTIPROMO s.r.o. v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. MULTIPROMO s.r.o. v těchto případech klade důraz na důvěrný charakter těchto údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto pravidla změnit. Záležitosti těmito Pravidly neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Kontakty /Our Contacts

MULTIPROMO s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

Phone: +420 722 954 114

Email: info@prodejvuz.cz

www.prodejvuz.cz